BAN CHẤP HÀNH APEC BCI

1. Ông Nguyễn Ngọc Tùng

CHỦ TỊCH / APEC BCI

2. Ông Nguyễn Văn A

PHÓ CHỦ TỊCH / APECGLOBAL

3. Ông Nguyễn Văn B

PHÓ CHỦ TỊCH / ASI CAPITAL

4. Bà Nguyễn Thị A

BAN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI / APEC BCI

5. Bà Nguyễn Thị B

BAN THƯ KÝ / HỆ THỐNG ECOOP

6. Ông Nguyễn Văn C

BAN THƯ KÝ / CLB LIFECARE