MỤC TIÊU 5 NĂM

2023

Liên minh bền vững với các Hội trong và ngoài nước

2024

Hợp tác Thương Mại với các Phòng tham tán Thương Mại các nước

2025

Phát triển Văn phòng các nước

2026

Phát triển 63 tỉnh thành và các thành phố lớn

2027

Trở thành Trung Tâm xúc tiến Thương Mại Toàn Cầu

NHIỆM VỤ 2023